EXP 241 Shrewsbury Wem Shawbury Baschu
9780319244340