Chernobyl : History of a Tragedy
9780141988351
Serhii Plokhy